Tag: Osari news

“ओसरी : एक फ्रेंडशिप बेंच !”

आम्ही रामनवमीच्या उत्सवासाठी (Ram Navami) गावी गेलो की "आबा "म्हणजे (बाबा -- माझे सासरे) आलेले कळल्याबरोबर गावातील लोक खुशाली, वास्तपुस्त करायला आबांना भेटायला ओसरीवर...

लेटेस्ट