Gudi Padwa

Selfie with Gudi Participants Latest Photo

Shraddha Deshmukh, Nagpur

Vijay Gawande, Nagpur

Snehal Parse, Nagpur

Amit Wagh, Nagpur

Prakash Chaudhari, Udgiri